Nachruf der polnischen Gemeinde

Dezember 2021

Przepełnieni smutkiem przekazujemy informację, że 26 grudnia, w drugi Dzień Bożego Narodzenia, w Kościele Powszechnym w Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa a w Wiedniu w Uroczystość Św. Szczepana Męczennika, Patrona Katedry Wiedeńskiej, w godzinach rannych, odszedł do Domu Ojca, do wieczności, po ciężkiej chorobie Proboszcz Aspern ks. Georg Stockert. Jego śmierć napełniła nas smutkiem i bólem. Jako Wspólnota Polska przy Parafii, dzielimy ten ból i smutek razem z całą wpólnotą parafii Św. Marcina na Aspern, w której jako Polacy, dzięki serdeczności i trosce ks. Proboszca Georga, od ponad 25 lat możemy czynnie rozwijać nasze życie religijne, zachowując polską tradycję i formy religijności oraz jeszcze pełniej integrować się z Parafią. Trwając w wierze i nadziei naszego spotkania w niebie, polecamy Kochanego Proboszcza Georga Bogu, aby przygarnął Go do swego Serca w niebie, dając Mu wieczny pokój. 26 grudnia sprawowaliśmy o godz. 12.00, w kościele Św. Marcina na Aspern, Mszę św. w Jego intencji. 28 listopada, z racji choroby nie mógł uczestniczyć we Mszy Św. Jubileuszowej naszej polskiej wspólnoty, ale jak podkreślił, dziękuje wraz z nami Bogu za 25 lat duszpasterstwa polskiego w tym miejscu. Dziękowaliśmy także Jemu. To jego zasługa, że jako polacy tak dobrze czujemy się po dzień dzisiejszy w tej społeczności parafialnej. Zaprosił Polaków listem z 24 listopada 1996 roku do gorliwego włączenia się w życie całej parafii. Jego mądrość oraz duszpasterska wyobraźnia i troska bardzo szybko zaczęły owocować. Otwierając się także na inne narodowości, zbudował wspólnotę wspólnot, co jest odpowiedzią na przesłanie Soboru Watykańskiego II, celem ożywienia Kościoła lokalnego i wspaniałą formą dynamizowania życia dzisiejszego Kościoła. Nie sposób wyrazić dzisiaj Jemu wdzięczności za wszystkie działania podejmowane z miłością do całej wpólnoty i każdego z nas. Wspierany pomocą kapłanów i świeckich przez czas swojej posługi pragnął docierać do wszystkich, którzy zamieszkują teren parafii Aspern. Jego otwrtość serca, Jego okolicznościowe (jubileuszowe, urodzinowe i inne) odwiedziny w domach, realizowane przy pomocy roweru, pogoda ducha i przekaz wiary, organizacja duszpasterstwa dzieci, młodzieży, dorosłych i wszystkich możliwych stanów budzą w nas szacunek, miłość i wdzięczność. Modlitwa, piękno liturgii pod Jego przewodnictwem, umacniały naszą wiarę i jednoczyły wszystkich, mogących włączać się w nią także we własnym języku. Wspólne uroczystości, takie jak doroczne świętownie odpustu parafialnego Św. Marcina, Dożynki, Bożonarodzeniowe jarmarki, pielgrzymki, inne wspólne spotkania rozwijały zawsze naszą wspólnotowość. Jako Polacy dziękujemy dzisiaj Bogu za Jego kapłaństwo pełne miłości, pośwęcenia i oddania. Dziękujemy ks. Proboszczowi Georgowi za umożliwienie nam formacji religijnej w języku polskim przez niedzielne Msze Św. w drugą i czwartą niedzielę miesiaca oraz podczas Uroczystości kościelnych, za katechezę dzieci i młodzieży do I-wszej Komunii Św. i bierzmowania, za środowe Msze Św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, za każdy I piatek miesiąca ze Mszą Św, adoracją i spowiedzią. Wszelkie dobro, które stało sie naszym udziałem przez posługę Ks. Proboszcza Georga, niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały nagrodzi chwałą zmartwychwstania.

Wspólnota Polska przy Parafii Św. Marcina na Aspern.


Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass am 26. Dezember 2021, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Fest der Heiligen Familie Jesu, Marias und Josefs in der Weltkirche und dem Fest des heiligen Stephanus des Märtyrers, dem Patron des Wiener Doms in Wien, Pater Georg Stockert in den Morgenstunden nach schwerer Krankheit verstorben ist. Sein Tod hat uns mit Kummer und Schmerz erfüllt. Als polnische Gemeinschaft der Pfarre teilen wir diesen Schmerz und diese Trauer mit der gesamten Gemeinschaft der Pfarre St. Martin in Aspern, wo wir als Polen dank der Herzlichkeit und Fürsorge von Pater Georg seit über 25 Jahren unser religiöses Leben aktiv gestalten, polnische Traditionen und Formen der Religiosität bewahren und uns noch stärker in die Pfarre integrieren konnten. Im Glauben und in der Hoffnung, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden, empfehlen wir Pastor Georg Gott, der ihn im Himmel in sein Herz aufnehmen und ihm ewigen Frieden schenken wird. Am 26. Dezember feierten wir um 12 Uhr in der St. Martinskirche in Aspern eine Messe für ihn. Am 28. November konnte er wegen seiner Krankheit nicht an der Jubiläumsmesse unserer polnischen Gemeinde teilnehmen, aber wie er betonte, dankte er Gott zusammen mit uns für 25 Jahre polnische Seelsorge an diesem Ort. Wir haben ihm auch gedankt. Es ist sein Verdienst, dass wir uns als Polen in dieser Pfarreiengemeinschaft immer noch so wohl fühlen. In einem Brief vom 24. November 1996 lud er die Polen ein, sich am Leben der gesamten Gemeinde zu beteiligen. Seine Weisheit, sein seelsorgerischer Einfallsreichtum und seine Fürsorge trugen sehr schnell Früchte. Er öffnete sich auch für andere Nationalitäten und baute eine Gemeinschaft von Gemeinschaften auf, die eine Antwort auf die Botschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils ist, mit dem Ziel, die Ortskirche neu zu beleben, und eine wunderbare Möglichkeit, das Leben der Kirche heute zu dynamisieren. Es ist unmöglich, ihm heute unsere Dankbarkeit für all das auszudrücken, was er mit Liebe für die ganze Gemeinschaft und für jeden einzelnen von uns getan hat. Unterstützt durch die Hilfe von Priestern und Laien während seines gesamten Dienstes, wollte er alle Menschen in der Pfarre Aspern erreichen. Seine Offenheit des Herzens, seine gelegentlichen Hausbesuche (Jubiläen, Geburtstage usw.) mit dem Fahrrad, seine Fröhlichkeit und Vermittlung des Glaubens, seine Seelsorge an Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und allen möglichen Lebenslagen erfüllen uns mit Respekt, Liebe und Dankbarkeit. Das Gebet, die Schönheit der Liturgie unter seiner Leitung, stärkte unseren Glauben und verband alle, die auch in ihrer eigenen Sprache daran teilnehmen konnten. Gemeinsame Feste wie die jährliche Feier des Pfarrfestes St. Martin, Erntedankfeste, Weihnachtsmärkte, Wallfahrten und andere gemeinsame Zusammenkünfte haben schon immer unseren Gemeinschaftsgeist gefördert. Heute danken wir als Polen Gott für sein Priestertum, das voller Liebe, Hingabe und Frömmigkeit ist. Vielen Dank, Herr Pfarrer Georg, dass Sie uns die religiöse Bildung in polnischer Sprache durch die Sonntagsmessen am zweiten und vierten Sonntag des Monats und während der kirchlichen Feiern, die Katechese der Kinder und Jugendlichen für die Erstkommunion und die Firmung, die Mittwochsmessen zu Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe, jeden ersten Freitag im Monat mit Messe, Anbetung und Beichte ermöglichen. Möge Jesus Christus, der auferstandene Herr, Sie mit der Herrlichkeit der Auferstehung belohnen.

Die polnische Gemeinde der Pfarre St. Martin in Aspern.

Ort

In Memoriam † Georg Stockert

Aspern - Pfarre Aspern
Aspern - Pfarre Aspern
Aspern - Pfarre Aspern
Aspern - Pfarre Aspern
Aspern - Pfarre Aspern
Aspern - Pfarre Aspern
10:00-12:30
St. Martin - Pfarrkirche
13:00-14:30
St. Martin - Pfarrkirche
15:00-16:30
Friedhof Aspern

Terminübersicht